Ελληνισμός και κομμουνισμός

12,00 €
Διαθέσιμο
Α' ΤΟΜΟΣ
 Πίσω στο: Παλαιές Εκδόσεις
με μεταφορικά Παραλαβή από το Κατάστημα για 0,00 €

Συγγραφέας  Ελευθέριος Πρόκος

Εκδόσεις  Τυπογραφείον Χωροφυλακής

Σελίδες  168

Έτος έκδοσης  1952

Κατάσταση  Άριστη

 

Περίληψη

 

Το θέμα “Ελληνισμός και Κομμουνισμός” ανέπτυξε ο διακεκριμένος Συγγραφεύς εις τρεις κύκλους διαλέξεων – εν τη Μεγάλη Αιθούση της εν Αθήναις Κεντρικής Σχολής Βασ. Χωροφυλακής – τας οποίας παρηκολούθησαν, εκτός των Αξιωματικών και Μαθητών της Σχολής, άπαντες οι εις την Περιοχήν Διοικήσεως Πρωτευούσης υπηρετούντες Αξιωματικοί του Σώματος. Κατά τον πρώτον κύκλον των διαλέξεών του εξήτασε τας φιλοσοφικάς θεωρίας και επιστήμας. Εν αρχή ανέπτυξε την έννοιαν του χώρου και του χρόνου, είτα εξήτασε την φύσιν του Πνεύματος, την φύσιν της Ύλης, την Νομοτέλειαν του Σύμπαντος, τα υπέρτατα ιδεώδη του Πολιτισμού και τους ανωτάτους σκοπούς της Κοινωνίας και Πολιτείας. Ακολούθως εισήλθεν εις τους κλάδους της Γνωσιολογίας και εξήτασε την αξίαν και τα όρια της γνώσεως, την πηγήν και το αντικείμενό της, ωσαύτως την επιστήμην της Λογικής και την θεωρίαν της αληθείας. Κατόπιν εξήτασε τους κλάδους της Μεταφυσικής: την Μεταφυσικήν της ανοργάνου και ενοργάνου φύσεως, την Μεταφυσικήν της ψυχής και την Μεταφυσικήν της Κοινωνίας και Πολιτείας. Είτα εισήλθεν εις τους κλάδους της αξιολογίας και εξήτασε τας αιωνίους αξίας: την αλήθειαν, το δίκαιον, το ηθικόν, το ωραίον και το ιερόν. Εν συνεχεία, καθόρισε τας θεμελιώδεις αρχάς, την φύσιν και σύνθεσιν των Θρησκευτικών, Φιλοσοφικών, Επιστημονικών και Κοινωνικών Κοσμοθεωριών. Κατά τον δεύτερον κύκλον των διαλέξεών του εξήτασε την προϊστορίαν και την ιστορίαν του Κομμουνσιμού και ακολούθως ανέπτυξε και αντιμετώπισε κριτικώς τας επί μέρους θεωρίας – φιλοσοφικήν, κοινωνιολογικήν, πολιτειολογικήν και οικονομικήν – του Μαρξικού-Λενινικού Κομμουνισμού. Τέλος, κατά τον τρίτον κύκλον εξήτασε την φύσιν, την αυτοτέλειαν και αυτονομίαν , τας οντολογικάς βάσεις, τας αξιολογικάς μορφάς και κατευθύνσεις και το αιώνιον περιεχόμενον του Ελληνισμού.